Services

Verzuim – en re-integratiebegeleiding

Kernpunten van de verzuimaanpak van ARUTA zijn:

 • spreekuur op bij voorkeur locatie waardoor korte communicatielijnen ontstaan voor overleg en afstemming met leidinggevenden
 • implementatie van het verzuimmanagement binnen de invloedssfeer van de leidinggevende. Indien gewenst kan (tijdelijk) een ervaren inzetbaarheidscoach worden ingezet voor een effectieve implementatie van dit concept
 • focus op voorkant van het verzuim (preventie en duurzame inzetbaarheid)
 • medische beoordeling en op basis hiervan SMART advisering in helder geformuleerde functionele mogelijkheden, niet uitsluitend in beperkingen
 • periodiek opstellen van verzuimanalyses op basis waarvan stuurinformatie voor management kan worden gegenereerd om het gezondheidsbeleid positief bij te stellen
 • terugdringen van langdurig verzuim middels scenarioplanning. Het risico van langdurig verzuim is dat gedurende de wachttijd voor de WIA de juiste acties niet op het juiste moment worden genomen waardoor zogenaamde “stilstaand water dossiers” kunnen ontstaan. Hierdoor loopt het verzuim op en riskeert de werkgever een loonsanctie van het UWV. Door middel van het scenario planning model kan langdurig verzuim inzichtelijk en daardoor beïnvloedbaar worden gemaakt. Indien dit model consequent wordt toegepast en regelmatig afstemming plaats vindt tussen alle betrokken partijen is het resultaat een “UWV proof” dossier aan het einde van de wachttijd
 • dossierschouw en advies bij 24 weken en 1 jaar. ARUTA kan (ook voor externe klanten) een dossierschouw verrichten om er zeker van te zijn dat bij 24 weken en bij een jaar verzuim alle noodzakelijke acties zijn genomen om een bevredigend re-integratie resultaat te realiseren
 • regelmatig overleg met de behandelaars om af te stemmen over de belastbaarheid en prognose (arbo-curatieve samenwerking)
Preventief Medisch Onderzoek

In de dagelijkse praktijkvoering van de bedrijfsarts ligt het zwaartepunt op verzuimbegeleiding en re-integratie activiteiten. De bedrijfsarts heeft echter een veel bredere rol dan die van “verzuimboer”. Preventie van verzuim en gezondheidsbevordering zijn belangrijke kerntaken van de bedrijfsarts binnen een integraal gezondheidsbeleid. Het resultaat hiervan is een structureel laag verzuim en duurzame inzetbaarheid van de workforce. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument dat effectief kan bijdragen aan deze doelstelling en geeft werkgevers de tools om competente, gemotiveerde en gezonde werknemers te krijgen en te behouden voor hun organisatie in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Een PMO is een vrijwillig gezondheidsonderzoek waarvan de inhoud is afgestemd op de risico’s in het werk. De RI&E is hierbij richtinggevend. Naast biometrisch onderzoek en vragenmodules gericht op de specifieke risico’s op het werk kan gebruik worden gemaakt van de Workability Index (WAI) als “peilstok” voor het werkvermogen”. De WAI is een korte gestructureerde vragenlijst waarmee het werkvermogen van werknemers eenvoudig, snel en gevalideerd in kaart kan worden gebracht. Periodiek onderzoek bijvoorbeeld om de twee tot drie jaar met de WAI zal het verloop van het werkvermogen van uw medewerkers steeds nauwkeuriger in beeld brengen. De resultaten van het PMO kunnen richting geven aan een preventief beleid dat het werkvermogen duurzaam kan ondersteunen. Meer informatie over de WAI kunt u vinden op de website van Blik op Werk.

Medische keuringen

ARUTA verricht aanstellingskeuringen en intrede keuringen.

ARUTA verricht rijbewijskeuringen voor chauffeurs (vrachtauto, bus en taxi) en oudere bestuurders vanaf 70 jaar (5 jaarlijkse keuring). Voor alle keuringen dient u mee te nemen:

 • Legitimatie bewijs (rijbewijs of paspoort)
 • De verwijsbrief keurend arts van het CBR
 • Een flesje ochtendurine
 • Eventueel uw medicijnen of medicatielijst
 • Eventueel uw bril of contactlenzen (bij contactlenzen ook de sterkte van de lenzen) 
 • Eventuele medische gegevens

U kunt een afspraak maken voor de keuring via e-mail (robveen@arutahealth.nl) of telefonisch (06-24869722).