Missie & Visie

Missie

ARUTA adviseert, ondersteunt en begeleid organisaties bij de ontwikkeling naar eigen regie ten aanzien van verzuimmanagement en duurzame inzetbaarheid. De leidinggevende voert de regie over het verzuimproces in het kader van integraal management. Door training en intensieve samenwerking leren leidinggevenden in verzuimgesprekken het niet alleen te hebben over de medische klachten maar ook over de verzuimoorzaak, de mogelijke oplossingen, de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en herstel en wat de medewerker nog wel kan met de ervaren beperkingen. Hierdoor zijn leidinggevenden steeds beter in staat om de factoren die leiden tot een verhoogde verzuimbehoefte of een lage verzuimdrempel te signaleren, bespreekbaar te maken en positief te beïnvloeden.

Visie

De visie van ARUTA is het realiseren van duurzame inzetbaarheid in een uitdagende periode waarin de vergrijzing van de beroepsbevolking tot 2040 sterk zal toenemen. Hierdoor ontstaat toenemende krapte op de arbeidsmarkt wat inzetbaarheid – en continuïteitsrisico’s met zich mee kan brengen. Om de arbeidsparticipatie te verhogen worden mensen niet langer vervroegd “afgeschreven” maar moeten zij langer doorwerken. Als meer oudere werknemers langer moeten doorwerken lopen zij echter het risico om vast te lopen in het werk.
De verwachting is dat de vergrijzing gepaard zal gaan met een toename van gezondheidsproblemen waardoor de balans tussen arbeidsbelasting en arbeidsvermogen verstoord kan raken. Het huidige overheidsbeleid is daarom gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzame inzetbaarheid betreft alle aspecten die enerzijds het willen werken en anderzijds het kunnen werken bepalen. Het sturen op duurzame inzetbaarheid is in feite niet meer dan het dynamisch managen van belasting en belastbaarheid. ARUTA wil graag bijdragen aan langer gezond, vitaal en gemotiveerd doorwerken in de overtuiging dat duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die succesvol kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid beter zijn ingespeeld op bovengenoemde veranderingen en zich een gunstigere positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven.

Principes voor samenwerking en kernwaarden
  • Partnerschap: ARUTA werkt samen op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect
  • Persoonlijk ondernemerschap: ARUTA hecht veel waarde aan persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid
  • Bereikbaarheid: ARUTA werkt bij voorkeur op locatie van het bedrijf waardoor korte communicatielijnen ontstaan en toegankelijkheid van de werkplek mogelijk is
  • Professionaliteit: ARUTA bedient haar klanten met up-to-date kennis en streeft ernaar haar diensten voortdurend op een hoog peil te houden